Pełne sprawozdania finansowe pokazują wartość firm

Pełne sprawozdania finansowe pokazują wartość firm

Pełne sprawozdania finansowe KPiR są to roczne raporty dotyczące działalności firmy. Każdy taki raport składany jest w dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych w dzień bilansowy. Skład takiego sprawozdania to przede wszystkim wprowadzenie, w którym znajdziemy formalne informacje oraz wycena majątku w ujęciu bilansowym. Prawidłowa wycena wszelkich składników jest niezwykle ważna, tak samo jak umieszczenie wszystkich produktów w odpowiednich rubrykach. Roczny bilans powinien zawierać na pewno wszelkie aktywa. Pod tym pojęciem kryją się wartości niematerialne, które prawnie należą do firmy, oraz rzeczowe aktywa trwałe również budowlane.

Czym jeszcze są aktywa?

Aktywa to również należności długoterminowe. Pod tym pojęciem kryją się te należności, które są kontrolonane przez jednostkę i mają wiarygodną określoną wartość, powstałe w wyniku wydarzeń z przeszłości. Mogą to być na przykład kaucje, należności z tytułu sprzedaży aktywów czy z przyznanych odszkodowań. Kolejnym składnikiem są inwestycje długoterminowe, czyli aktywa finansowe i nieruchomości i wartości niematerialne prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę. Trzecim, ale nie ostatnim składnikiem są rozliczenia międzyokresowe, czyli aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i koszty prac, które nie zostały ukończone a także przygotowania do nowych produkcji i planów remontów maszyn, ale też organizacji i założenia spółki. Musimy w odpowiednią rubrykę wpisać również zapasy, czyli materiały, które nabyliśmy w celu wykorzystania we własnym zakresie.

Najczęściej wpisujemy tu również wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe, które są zdatne do sprzedaży, lub te w toku produkcji. Zapasy to również półprodukty, oraz towary nabyte w stanie nieprzetworzonym oraz zaliczki na towary. Ostatnie dwa składniki rocznego bilansu są należności krótkoterminowe i pasywa. Należności krótkoterminowe to wszelkie udzielone pożyczki, zaliczki na przyszłe dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zaliczki na przyszłe dostawy i usługi zaliczane do zapasów. Pasywa to przede wszystkim kapitał, należne wpłaty za kapitał podstawowy, udziały własne, zysk lub strata, odpis z zysku z całego roku podatkowego oraz wszelkie pozostałe kapitały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *